Quand è sira a ca d’un, le sira a cà d’tùtt
Quando è sera per qualcuno , è sera per tutti.