ROBI DAL DÈ D’INCÔ

Paroli
A-m piasrèvv capîr s’ti ragâš
Ma tè chi ît?
Ragašô violentèe
Mo che luna
La prìma anvêda
La nùvla
Và pinsèer
Ma quanta violêinša… trà i mùrr d’cà
Chêrp in dal côr
Cân d’un cân… chi el al cân
Al tô profùmm
La giùsta proporšiòun
Amôr sol na giurnêda ?S. Valintêin
Prîncip dal fîgh sècc
Chi el l’atôr?
La val di Pejo
Invìddia
Tra fêra storia e tradisiòun
Da Liliana na squasêda
L’indiferêint

IRONICAMÊINT ACSÈ

Rešdôra o casalinga?
Maledèti šinšêli
Fisasiòun
Al fêrj dal gât
Al mê funerêl
Celulêr… mo dìgh mè
Ciacrêr seinsa speteghlêr
Al rotòndi ed Curèšš
Al viâš dal gât
Andòmmia tùtt al funerêl?
Librètt d’istrušiòun

LAVÔR E SALÙTT

Al svilùpp d’na ragašôla
Lavoranta a dòmicìlì
Môrt in surdêina
Na fabrichèta modernišêda
Precarietèe
Scioperêr in dal 1960
La tana dal lôv (Velia)
Un kemikêš dèintr’ed mè
A vrèvv andêr
La salùtt
Come n’Ârab Fenîs?

I MÊ RICÔRD

A mê mêdra
Al tèimp al và
La torta ed tajadlêìni
Mâma per trê generasiòun
Un comò pîn d’ricôrd
Al dialètt
Al šladêr
La nostra lambrèta
Al strašêr
Na vòja mai cavêda
Nadêl
Al plâten
A-n duvòmm mia sminghêr
A “Giorgio” (Loris) e tùtt i Resistêint
Un lìbèr antîgh
A ôc srèe