Oh Chêrp,
da paès dvintee sitee,
ogn’ân te dveint
più grand e più bèel.
Si t’ìssèn lasee al porti e la mùra,
più bèla ed tè a-n’gh-srèvv nisùna.

Luciana Tosi